Download

Bố mẹ cần ấn tay sâu bao nhiêu khi thực hiện cấp cứu ngừng tuần hoàn (CPR) cho trẻ nhỏ?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Khi thực hiện cấp cứu ngừng tuần hoàn cho trẻ nhỏ, bố mẹ cần ấn ngực sâu khoảng 4 cm. Bố mẹ có thể tham khảo hướng dẫn của chúng tôi, đồng thời nên tham gia một khóa học sơ cấp cứu để thành thục kỹ năng này và sẵn sàng cho các trường hợp khẩn cấp.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá