Download

con của mẹ đã nói được từ baba hoặc dada chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Bé bắt đầu tập nói bằng cách phát âm những từ đơn giản, như "mama" hoặc "baba". Hầu hết các bé bắt đầu nói "mama" hoặc "baba" trong vòng 1 tháng sau sinh nhật đầu tiên. Mặc dù vậy, khoảng 1/10 các bé cần đến 18 tháng để phát âm được những từ này. Bé trai thường chậm nói hơn so với bé gái.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá