Download

Con có đánh người khác không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Đánh người khác là hành động bình thường trong quá trình phát triển của các em bé mới biết đi. Với sự giúp đỡ của bố mẹ, con có thể từ bỏ hành động không tốt này. Hãy nói chuyện nhẹ nhàng và quả quyết với con của mẹ đến khi con sẵn sàng học cách giao tiếp hiệu quả hơn và không bao giờ đánh người khác.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá