Download

con của mẹ có sợ bác sĩ nhi khoa không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Nhiều nghiên cứu báo cáo rằng những bé được khám và theo dõi bởi cùng một bác sĩ nhi khoa có sức khỏe tốt hơn trong tương lai. Do đó, bố mẹ nên giữ mối quan hệ lâu dài với bác sĩ của con của mẹ , nếu có thể.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá