Download

Bố mẹ có bảo hiểm nhân thọ không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Nếu bố mẹ không có, hãy cân nhắc việc mua bảo hiểm nhân thọ. Hầu hết các bậc cha mẹ sẽ chọn số tiền bảo hiểm ít nhất gấp 6 - 8 lần thu nhập hàng năm của họ để trang trải cho nhứng sự kiện không thể lường trước. Nếu bố mẹ đã có bảo hiểm nhân thọ, hãy nhớ thêm con của mẹ vào danh sách người thụ hưởng.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá