Download

Hiện giờ bộ phận cơ thể lớn nhất của con của mẹ là gì?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Tại thời điểm này, đầu của con của mẹ sẽ là phần lớn nhất trên cơ thể với tai, mắt, mũi, miệng và lưỡi đang dần dần hình thành. Bên trong đầu con của mẹ có tới 100 tế bào não mới đang được phát triển mỗi phút.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá