Download

Mẹ đã được thực hiện loại hình siêu âm nào?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Siêu âm là kỹ thuật hình ảnh sử dụng sóng âm có tần số cao, không phải là bức xạ. VÌ mức độ an toàn cao, siêu âm giúp thu được hình ảnh cấu trúc bên trong cơ thể ở dạng 2D. Siêu âm 3D sử dụng nhiều hình ảnh 2 chiều trong các mặt phẳng khác nhau để tạo ra hình ảnh có chiều sâu. Lưu ý rằng tất cả chúng đều là hình ảnh tĩnh. Siêu âm 4D được phát triển bằng cách thêm yếu tố chuyển động vào hình ảnh siêu âm 3D để cho phép mô tả thai nhi và chuyển động của thai nhi trong bụng mẹ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá