Download

Nhịp tim của con của mẹ đập nhanh như thế nào?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Tim của con của mẹ đang đập nhanh hơn tim của mẹ khoảng hai đến ba lần và giờ đây có thể được phát hiện rất rõ ràng.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá