Download

Có bao nhiêu tam cá nguyệt trong một thai kỳ?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Cả 3 và 4 đều là câu trả lời đúng! Về mặt lý thuyết, thai kỳ của con người có 3 tam cá nguyệt. Tuy nhiên, một số người cũng tính 3 tháng đầu sau khi sinh là tam cá nguyệt thứ 4.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá