Download

Mẹ đã siêu âm 4D con của mẹ chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Siêu âm 4D cũng tương tự như siêu âm 3D nhưng hình ảnh được cập nhật liên tục giống như hình ảnh chuyển động. Hình thức siêu âm này thường được thực hiện nhằm mục đích giải trí hơn là mục đích y tế.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá