Download

Bố mẹ thường tham khảo nguồn thông tin trực tuyến nào?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Nếu tìm kiếm thông tin trực tuyến, bố mẹ hãy lựa chọn nguồn tin uy tín, chẳng hạn nguồn tin từ chính phủ, bệnh viện hoặc các trường đại học. Bố mẹ nên tiếp cận với những thông tin có nghiên cứu chứng minh và cẩn thận với thông tin thiên kiến hoặc được cung cấp bởi các đơn vị bán hàng.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá