Download

Mẹ có đếm các cử động của con của mẹ không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Việc chú ý đến chuyển động của con có thể giúp mẹ nhận thấy rõ những thay đổi. Mẹ có thể dành thời gian mỗi ngày vào những khoảng thời gian mà con của mẹ yêu thích để đếm chuyển động của bé.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá