Download

Bố mẹ chủ yếu sử dụng phương tiện nào để tìm kiếm thông tin về việc mang thai?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Khi tìm kiếm thông tin trực tuyến, bố mẹ phải luôn đảm bảo rằng nguồn thông tin tham khảo phải đáng tin cậy. Cố gắng tìm kiếm các nguồn như của chính phủ, bệnh viện hoặc trường đại học được phê duyệt. Đây là các nguồn thông tin có trích dẫn từ các nghiên cứu rõ ràng và không thiên lệch về bất kỳ mục tiêu tiếp thị nào.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá