Download

Mẹ dự định chi trả chi phí sinh con như thế nào?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Sinh con là quá trình hoàn toàn miễn phí trong suốt 300.000 năm qua. Trong khoảng 100 năm đổ lại, quá trình này đã trở thành một công việc kinh doanh.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá